Projecten

Onlangs tijdens werkzaamheden aangetroffen restanten van vervuiling in de Maas. Piepschuim, plastic, Pur, diverse kunstschuimproducten hout en kurk. Een voorbeeld dat de "Zero Garbage Overboard" policy nog niet volledig doorgedrongen is bij veel gebruikers van onze vaarwegen en drinkwaterbronnen.

Op werkbezoek bij het project Prio1 te Mook, bij het aanleggen van een CSM (Cement-Soil-Mix) wand als waterkering en fundering voor nog op te richten keermuren, als deel van de VCA audit.

In opdracht van Hercules duikbedrijf assisteren bij het detecteren en inmeten van een bestaande 10Kv leiding

In opdracht van de Dijkencombi modelleren en maatvoeren van dijkverbeteringwerkzaamheden Maasdijken Limburg

In opdracht van Teunesen-Terraq berekenen grondbalansen en meet- en modelleer werkzaamheden

Assistentie peilwerkzaamheden Beatrixsluis voor Martens en van Oord

In opdracht van Vissers-Ploegmakers aanleg onderwatervloer Sluis Eefde begeleiden

In opdracht van de Ruwbouwgroep, periodiek loden van de zandwinning

In opdracht van de Gemeente Venlo, periodiek loden van de Maashavens

In opdracht van Waterschap Rivierenland, deformatiewaterpassing van het vistrappencomplex bij het H.A. Beuningengemaal te Zoelen

In opdracht van Vloet Metaalbouw Mill, overspanningen meten voor het inpassen van horizontale stalen liggers

In opdracht van Waterschap Limburg, diverse waterpassingen uitvoeren te Gennep

In opdracht van Boskalis voortgang loden van oeverreconstructies en nautisch profiel

In opdracht van Teunesen Zand en Grint, een 3d inmeting van het nieuw aangeworven bedrijfsterrein in Cuijk ad Maas

In opdracht van Teunesen Zand en Grint, diverse grensreconstructies en aanwijzen.

In opdracht van Teunesen Zand en Grint, totale maatvoering Kampergeul Aijen-Well

In opdracht van Teunesen Zand en Grint, dtm metingen, scans en lodingen voor project Koningsvennen.

In opdracht van de Dijkencombi de maatvoering verzorgen op het traject Nieuw-Bergen, Mook.

In opdracht van PS Survey lodingen voor baggerwerkzaamheden op de Hollandsche IJssel uitvoeren. Werktraject van Nieuwegein tot Gouda.

In opdracht van Mooder Maas, aanleg van hoofd- en detailgrondslag voor de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

In opdracht van Vissers-Ploegmakers aanleg Primaire Meetkundige Grondslag op sluizencomplex

In opdracht van een bouwbedrijf met de Riegl  VZ400i de dakconstructie middels laserscanning inmeten

In opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei, controleren en actualiseren van de digitale bomenbestanden Mook-Well

In opdracht van de Ruwbouw Groep, op de locatie Calduran Hoogersmilde de voorraden met de Riegl Laserscanner inmeten

In opdracht van Interboat Marinas BV, een constructie van 28 buispalen uitzetten en begeleiden van de plaatsing

In opdracht van Nederzand BV, regelmatig de voortgang van de werkzaamheden door peilwerkzaamheden vaststellen

In het Halse Gat te Roosendaal, wordt een talud constructie gerealiseerd, ter versteviging en vervanging van de overbodige en versleten damwanden

Op de stortlocatie van Kalkzandsteenfabriek Hoogdonk te Liessel de nulmeting middels tachymetrie en scanning vastleggen

In opdracht van Combinatie Ploegvaart, vastleggen van nulsituatie van de Rijksvluchthaven aan de Rijn te Lobith

Tijdens de uitvoering van noodmaatregelen als gevolg van waterstandsdaling op Maas en Paesplas, gedurende een week de waterstanden monitoren.

Vastleggen nulsituatie voor aanvang werkzaamheden, uitvoeren periodieke monitoring herinrichting, toetsing eindoplevering, en kuberingen.

Metingen als basis voor reconstructie werkzaamheden van de Bloemenstraat te Milsbeek. Opdracht van de Gemeente Gennep.

Multibeam lodingen, als onderdeel voor een inspectie van de sluiskolken van de Volkerak sluizen en de Goereese sluis. Onze opdrachtgever Hercules Duik- en Servicebedrijf B.V. Tiel voert duikinspecties uit ter completering onderzoek en het bergen van objecten welke tijdens de lodingen zichtbaar zijn geworden.

De eerste test voor het gelijktijdig inzetten van de multibeam sonar plus de roterende scanner. Vanzelfsprekend de data vergeleken met de controle metingen met de Leica MS50.

Resultaten zeer goed en alleszins hoopgevend voor veelvuldige inzet in de toekomst.

Tijdens het controleren van de aanleghoogte van een nieuwe botenhelling in Rijswijk, nabij Maurik, bleek dat er een complete transportband zich onder water bevond.
Toch maar even in beeld gebracht om schade aan afmerende recreatieschepen te voorkomen.

Voor Maaswerken de onderwatersituatie van de brugpijlers van de Maasbrug Roermond gelood.

Hoogtemetingen, ter bepaling van zettingen welke mogelijk op kunnen treden tijdens of na het uitvoeren van baggerwerkzaamheden.
Bebouwing in de nabijheid van het werkgebied is voorzien van vaste meetmerken die met hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in hoogte zijn bepaald.
Indien er een vermoeden is dat er hoogteveranderingen optreden tijdens het baggerproces, is dit te controleren door de metingen opnieuw uit te voeren

In opdracht van Pro-Linq Ingenieurs Drachten, assistentie bij het maatvoeren van plaatsingsproces

In opdracht van Over de Maas, twee maal jaarlijks inventarisatie waterbodem.

In opdracht van Delfstoffen Combinatie Maasdal, maatvoering en volumenbepalingen ter begeleiding van winprocessen en hercultivering

In opdracht van CM Baars en Zn Nieuwland, maatvoering project, modelleren en volumen bepalingen.

In opdracht van HDB Civiel, inventarisatie kademuren en waterbodem.

In opdracht van Max Farjon, bepalen van enkele hoofdafmetingen van de kerktoren (toren Leende).

In opdracht van MBI beton, controle meting op evenwijdigheid spoorstaven kraanbaan.

In opdracht van Ploegvaart BV, ontwerpen van het 3D baggermodel ten behoeve van de verdieping en verbreding ZWV

In opdracht van Kampergeul BV, maatvoering en DTM meting ten behoeve bepaling afzet van toplaag.

In opdracht van Aveko de Bondt, inmeting bestaande op- en afritten.

In opdracht van ARP Pennings, revisiemeting stuwen volgens protocol WS Rivierenland

In opdracht van Hoftijzer Aannemingsbedrijf BV, ontwerpen 3D modellen op basis van inmetingen.

In opdracht van Teunesen Zand en Grint BV, inmeten bestaande installatie ten behoeve van vernieuwing.

In opdracht van de Laurant Groep/Kuiper Noordeloos, verzorgen hoofdmaatvoering bruggen

In opdracht van CRH Structural, jaarlijkse meting ten behoeve van vaststelling voorraden en verbruik.

In opdracht van PeKa Kroef, inmetingen van bestaande installaties en leidingen en bebouwing ten behoeve van nieuwbouw en beheer

In opdracht van PS Survey, loding van loswal en oeverstroken ter controle waterdiepten i.v.m. afmeer-mogelijkheid.

In opdracht van Hercules duikbedrijf, 3d topografiemeting spuissluis

In opdracht van Biggelaar Waterbouw, monitoren stop/go stappen in werkproces en toetsing aan procesvoorwaarden.

In opdracht van Geonique BV, en Smals Dredging, regelmatig loden zandwinning en updaten van systeembestanden baggerschepen.

In opdracht van Stichting het Limburgs Landschap, nul- en uitmetingen, alsmede volumenbepalingen grondverzet.

In opdracht van Geonique BV, monitoren sediment mutaties aanvoerkanaal EPZ Borsele.

In opdracht van Dura Vermeer, controle werkvoortgang tijdens onder water aanbrengen leidingbescherming aanvoerleidingen koelwater KEMA te Rosanderpolder.

In opdracht van van Gelder grondverzet, in samenwerking met PS Survey uit Maaseik, België. Scannen en inventariseren beplantingen op dijklichamen Limburg.

In opdracht van Postma Bergharen BV, revisie metingen (as-built).

In opdracht van Dura-Vermeer/Ploegam, diverse werkzaamheden waalafsnijding.
Nulmeting werkgebied, lodingen voortgang werkzaamheden, detachering landmeetkundige.

In opdracht van Stichting Limburgs Landschap, volumen bepalingen op diverse projecten

In opdracht van Vloet Metaalbouw, inpassen nieuwe staalconstructie binnen bestaande ruimte.

Bepalen maximale grootte, en analyse van de knelpunten in 3d.

In opdracht van Arcadis, inpeiling t.b.v. ontwerpcontrole

In opdracht van GeoPlus BV, detachering surveyor t.b.v. surveywerkzaamheden Julianakanaal

Inmeting sluisdrempel Grave. Ter verificatie eigen meetwaarden, en opzet KMS systeem lodingen

In opdracht van Van der Bruggen Grondverzet, modelleren aanleg ca 10 km rondweg Heinsberg, Duitsland. Hoofddirectie Frauenrath GmbH & Co Kg.

In opdracht van Geonius Milieu, peilwerkzaamheden grachten kasteel Hoensbroek

In opdracht van Stadt Sassenberg, peilen Feldmarksee om voortgang werkzaamheden van baggerbedrijf Geluk BV te monitoren en basis voor ontwerp bepalen.

In opdracht van Ploegvaart BV, alle maatvoeringswerkzaamheden t.b.v. de opwaardering Zuid-Willemsvaart.

In opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch, uitvoeren van terrestrische inmeting onderwaterbodem met archeologische structuren Binnendieze

In opdracht van Interboat Marinas, controle maatvoering Internationale roeibaan Middelweg te Zevenhuizen. Plaatsing steigers.

In opdracht van FPH Ploegmakers, maatvoering en modelleren verbindingsweg Hapert

In opdracht van Vissers-Ploegmakers, sanering kasteelgracht Kasteel Born

In opdracht van Vissers-Ploegmakers, aanleg hogedruk persleidingen Schimmert

In opdracht van Martens en van Oord, peilingen tbv aanleg Waalbrug Nijmegen -Lent

Natuurbouw op lokaties; In den Vloed, Westmeerven, Grashut, Laarderheide en Gagel

Sanering meander Kasteel Heeswijk, natuurbouw en reconstructie

In opdracht van Teunesen Zand en Grint, Nulmeten natuurbouw en grondstoffen winning Koningsvennen

In opdracht van FPH Ploegmakers BV. Ten behoeve van de ontsluiting van de "Groote Wielen" legt de gemeente 's-Hertogenbosch een superrotonde aan om het verkeer veilig en met voldoende capaciteit te kunnen verwerken. Er is gekozen om fiets- en voetverkeer gescheiden van het autoverkeer af te wikkelen.

In opdracht van Mergor in Mosam. Nabij de spoorbrug te Venlo zijn resten aanwezig van oude Romeinse wegen, welke de rivier de Maas kruisten. Middels archeologisch onderzoek wordt vastgesteld waar deze trace's zich bevinden.

In opdracht van Ploegam BV, lodingne tbv sanering Dommel 

In opdracht van Smals Dredging, nauwkeurige voortgangscontrole lodenb, om zo exact mogelijk de bodem van de zandput af te werken, om het maximale rendement te realiseren.

In opdracht van Martens en van Oord, verdieping van de Maas tussen Gennep en Grave.

Ten gevolge van veel scheepsbewegingen en aanslibbing voldoet de bodemhoogte van de haven niet meer aan het gestelde profiel.
Smals bouwgrondstoffen B.V. saneert de havenbodem waarbij de slibvorming afgevoerd wordt, en de geërodeerde bodem en oevers hersteld worden volgens het normprofiel.

Ontwikkeling van een nieuwe 18 holes golfbaan, rondom en geïntegreerd met ontzanding "De Peelhorst" Milheeze-Bakel

In opdracht van AVG Milieutechniek Heijen BV, hebben wij gedurende 2 jaren van munitie-aanwezigheid verdachte lokaties gemarkeerd op het Spaarne.
Na het markeren van de lokatie's wordt er door een duikbedrijf op de tast gezocht of er in de modder/sliblaag metalen voorwerpen aanwezig zijn. Deze worden daarna gearchiveerd en geborgen.

Na de hoogwatersituatie's op de rivier de Maas in 1993 en 1995 hebben de gezamelijke overheden en waterbeheerders besloten om de waterkeringen van de steden Gennep, Venlo en Roermond op delta hoogte te brengen, en daarmee bescherming te bieden tegen toekomstige hoogwatersituaties op de rivier. Hiervoor zijn vele keermuren, damwanden dijken en kaden aangelegd in genoemde steden en hun omgeving.

Het Piroc en het Prinses Irenekamp wordt gesloopt. De gemeente Eindhoven heeft het gehele complex overgenomen van Defensie (KLu en KL) om geschikt te maken voor grootschalige woningbouw en bedrijventerreinen. De KL heeft in september het nieuwe OTC Rijden in gebruik genomen.

Op de parkeergarage van het Kennedy-center in Eindhoven is een decoratieve bedekking van stalen vlakken gerealiseerd door Stelcon. We hebben de bestaande vloeren en begrenzingen in 3d ingemeten.

Op het industrieterrein van Nutricia hebben wij gedurende enige weken een staande cylinder gevuld met vloeibare stikstof gemonitord, waarbij we een kanteling van enkele cm's hebben kunnen waarnemen.
Deze resultaten waren voor Nutricia aanleiding om, door Derks bouwbedrijf uit Cuijk (welke onze opdrachtgever was), de cylinder te voorzien van een nieuwe en zwaardere fundering.

Zuidbroek ligt ten noordoosten van Apeldoorn en grenst aan de A50, de Deventerstraat, bedrijvenpark Apeldoorn - Noord, de Oost Veluweweg en de wijk Zevenhuizen. Zuidbroek bestaat uit drie deelgebieden met in totaal ongeveer 3100 woningen. Het eerste deel van de wijk, ’t Mozaïek (± 1300 woningen), wordt nu gerealiseerd. Later worden ook Het Rooster (± 1200 woningen) en De Wellen (± 600 woningen) gebouwd.

overige projecten