Projecten

Jaarlijkse inventarisatie van diverse zand- en grint groeven. 

Hier een combinatie van vliegdata en multibeam peildata, alsmede laserscanning.

In opdracht van Eensgezindheid B.V. en Gralliantie peilen van de Crobse Waard te Haaften. 

In opdracht van Ploegam B.V. peilingen ten behoeve van rivier verondieping uitvoeren.

Periodieke controle van de instellingen en meetresultaten van 't Schrieverke. 

Het afgezonken schip in de Kraaienbergse Plassen is een uniek object om een deel van de controles uit te voeren.

Onderhoud van de kiel van 't Schrieverke. Na vele jaren intensief peilen van grintdepots en steenbestortingen toch wat noodzakelijk laswerk.
Vakkundig uitgevoerd bij Van Wezel Jacht-Scheepsbouw in Heijen (L)

 

In opdracht van CVI Grubbenvorst, wekelijks de voortgang van de winning monitoren.

 

In opdracht van Vissers-Ploegmakers maatvoeren van 16 brugpijlers nabij de PI te Vught

 

In opdracht van Teunesen Zand en Grint B.V periodieke nauwkeurige waterpassingen uitvoeren tbv het vaststellen van mogelijke deformaties. 

 

 

In opdracht van de Gemeente Cuijk, de plaats bepalen waar het schip af te zinken, en positioneren van meerpalen. 

 

 

In opdracht van Ploegam B.V. de nul-deformatie metingen van kunstwerken uitvoeren.

 

 

In opdracht van Ploegam B.V. peilen en scannen van het Pannerdens Kanaal, en Lidar data van Kavel 10 combineren tot nulsitatie.

 

 

In opdracht van Ploegam B.V. peilen en scannen van de watersystemen van de Clauscentrale te Roermond

 

 

In Hercules Duikbedrijf multibeam loden van delen Wilhelminakanaal Tilburg. Soms tref je een fout geparkeerde auto aan onder water.

 

In opdracht van van Nieuwpoort B.V. scannen en peilen van groeve in Duitsland

 

In opdracht van de Gemeente Gennep maatvoeren en aanwijzen van rooilijnen en bouwpeilen.

In opdracht van de Stichting het Limburgs Landschap nulmeten bestaande situatie en hoogte ontwerp met ontwatering uitwerken.

In het kader van rivier onderhoud binnen project GRONST, peilen van vijf stuwen in de Maas.

Peilen en scannen van moeilijk toegankelijke kade Den Bosch. Opsporen objecten onder water, en vaststellen posities oude heipalen.

In opdracht van Van Nieuwpoort, een bestaande zandgroeve meten, scannen en peilen ter bepaling van de beschikbare restcapaciteit.

In opdracht van Vastbouw B.V. Rijssen maatvoeren van 148 woningen op vakantiepark Leukermeer te Well (L)

In opdracht van Rijkswaterstaat CVI uitvoeren van een nauwkeurige meting van een sluisdrempel in de Algera kering Krimpen aan den IJssel.

Op werkbezoek bij het project Prio1 te Mook, bij het aanleggen van een CSM (Cement-Soil-Mix) wand als waterkering en fundering voor nog op te richten keermuren, als deel van de VCA audit.

In opdracht van Hercules duikbedrijf assisteren bij het detecteren en inmeten van een bestaande 10Kv leiding

In opdracht van de Dijkencombi modelleren en maatvoeren van dijkverbeteringwerkzaamheden Maasdijken Limburg

In opdracht van Teunesen-Terraq berekenen grondbalansen en meet- en modelleer werkzaamheden

Assistentie peilwerkzaamheden Beatrixsluis voor Martens en van Oord

In opdracht van Vissers-Ploegmakers aanleg onderwatervloer Sluis Eefde begeleiden

In opdracht van de Ruwbouwgroep, periodiek loden van de zandwinning

In opdracht van de Gemeente Venlo, periodiek loden van de Maashavens t.b.v. vaststellen sedimentatie en erosie

In opdracht van Waterschap Rivierenland, deformatiewaterpassing van het vistrappencomplex bij het H.A. Beuningengemaal te Zoelen

In opdracht van Vloet Metaalbouw Mill, overspanningen meten voor het inpassen van horizontale stalen liggers

In opdracht van Waterschap Limburg, diverse waterpassingen uitvoeren te Gennep

In opdracht van Boskalis voortgang loden van oeverreconstructies en nautisch profiel

In opdracht van Teunesen Zand en Grint, een 3d inmeting van het nieuw aangeworven bedrijfsterrein in Cuijk ad Maas

In opdracht van Teunesen Zand en Grint, diverse grensreconstructies en aanwijzen.

In opdracht van Teunesen Zand en Grint, totale maatvoering Kampergeul Aijen-Well

In opdracht van Teunesen Zand en Grint, dtm metingen, scans en lodingen voor project Koningsvennen.

In opdracht van de Dijkencombi de maatvoering verzorgen op het traject Nieuw-Bergen, Mook.

In opdracht van PS Survey lodingen voor baggerwerkzaamheden op de Hollandsche IJssel uitvoeren. Werktraject van Nieuwegein tot Gouda.

In opdracht van Mooder Maas, aanleg van hoofd- en detailgrondslag voor de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

In opdracht van Vissers-Ploegmakers aanleg Primaire Meetkundige Grondslag op sluizencomplex

In opdracht van een bouwbedrijf met de Riegl  VZ400i de dakconstructie middels laserscanning inmeten

In opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei, controleren en actualiseren van de digitale bomenbestanden Mook-Well

In opdracht van de Ruwbouw Groep, op de locatie Calduran Hoogersmilde de voorraden met de Riegl Laserscanner inmeten

In opdracht van Interboat Marinas BV, een constructie van 28 buispalen uitzetten en begeleiden van de plaatsing

In opdracht van Nederzand BV, regelmatig de voortgang van de werkzaamheden door peilwerkzaamheden vaststellen

In het Halse Gat te Roosendaal, wordt een talud constructie gerealiseerd, ter versteviging en vervanging van de overbodige en versleten damwanden

Op de stortlocatie van Kalkzandsteenfabriek Hoogdonk te Liessel de nulmeting middels tachymetrie en scanning vastleggen

In opdracht van Combinatie Ploegvaart, vastleggen van nulsituatie van de Rijksvluchthaven aan de Rijn te Lobith

Tijdens de uitvoering van noodmaatregelen als gevolg van waterstandsdaling op Maas en Paesplas, gedurende een week de waterstanden monitoren.

Vastleggen nulsituatie voor aanvang werkzaamheden, uitvoeren periodieke monitoring herinrichting, toetsing eindoplevering, en kuberingen.

Metingen als basis voor reconstructie werkzaamheden van de Bloemenstraat te Milsbeek. Opdracht van de Gemeente Gennep.

Multibeam lodingen, als onderdeel voor een inspectie van de sluiskolken van de Volkerak sluizen en de Goereese sluis. Onze opdrachtgever Hercules Duik- en Servicebedrijf B.V. Tiel voert duikinspecties uit ter completering onderzoek en het bergen van objecten welke tijdens de lodingen zichtbaar zijn geworden.

De eerste test voor het gelijktijdig inzetten van de multibeam sonar plus de roterende scanner. Vanzelfsprekend de data vergeleken met de controle metingen met de Leica MS50.

Resultaten zeer goed en alleszins hoopgevend voor veelvuldige inzet in de toekomst.

Tijdens het controleren van de aanleghoogte van een nieuwe botenhelling in Rijswijk, nabij Maurik, bleek dat er een complete transportband zich onder water bevond.
Toch maar even in beeld gebracht om schade aan afmerende recreatieschepen te voorkomen.

Voor Maaswerken de onderwatersituatie van de brugpijlers van de Maasbrug Roermond gelood.

Hoogtemetingen, ter bepaling van zettingen welke mogelijk op kunnen treden tijdens of na het uitvoeren van baggerwerkzaamheden.
Bebouwing in de nabijheid van het werkgebied is voorzien van vaste meetmerken die met hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in hoogte zijn bepaald.
Indien er een vermoeden is dat er hoogteveranderingen optreden tijdens het baggerproces, is dit te controleren door de metingen opnieuw uit te voeren

In opdracht van Pro-Linq Ingenieurs Drachten, assistentie bij het maatvoeren van plaatsingsproces

In opdracht van Over de Maas, twee maal jaarlijks inventarisatie waterbodem.

In opdracht van Delfstoffen Combinatie Maasdal, maatvoering en volumenbepalingen ter begeleiding van winprocessen en hercultivering

In opdracht van CM Baars en Zn Nieuwland, maatvoering project, modelleren en volumen bepalingen.

In opdracht van HDB Civiel, inventarisatie kademuren en waterbodem.

In opdracht van Max Farjon, bepalen van enkele hoofdafmetingen van de kerktoren (toren Leende).

In opdracht van MBI beton, controle meting op evenwijdigheid spoorstaven kraanbaan.

In opdracht van Ploegvaart BV, ontwerpen van het 3D baggermodel ten behoeve van de verdieping en verbreding ZWV

In opdracht van Kampergeul BV, maatvoering en DTM meting ten behoeve bepaling afzet van toplaag.

In opdracht van Aveko de Bondt, inmeting bestaande op- en afritten.

In opdracht van ARP Pennings, revisiemeting stuwen volgens protocol WS Rivierenland

In opdracht van Hoftijzer Aannemingsbedrijf BV, ontwerpen 3D modellen op basis van inmetingen.

In opdracht van Teunesen Zand en Grint BV, inmeten bestaande installatie ten behoeve van vernieuwing.

In opdracht van de Laurant Groep/Kuiper Noordeloos, verzorgen hoofdmaatvoering bruggen

In opdracht van CRH Structural, jaarlijkse meting ten behoeve van vaststelling voorraden en verbruik.

In opdracht van PeKa Kroef, inmetingen van bestaande installaties en leidingen en bebouwing ten behoeve van nieuwbouw en beheer

In opdracht van PS Survey, loding van loswal en oeverstroken ter controle waterdiepten i.v.m. afmeer-mogelijkheid.

In opdracht van Hercules duikbedrijf, 3d topografiemeting spuissluis

In opdracht van Biggelaar Waterbouw, monitoren stop/go stappen in werkproces en toetsing aan procesvoorwaarden.

In opdracht van Geonique BV, en Smals Dredging, regelmatig loden zandwinning en updaten van systeembestanden baggerschepen.

In opdracht van Stichting het Limburgs Landschap, nul- en uitmetingen, alsmede volumenbepalingen grondverzet.

In opdracht van Geonique BV, monitoren sediment mutaties aanvoerkanaal EPZ Borsele.

In opdracht van Dura Vermeer, controle werkvoortgang tijdens onder water aanbrengen leidingbescherming aanvoerleidingen koelwater KEMA te Rosanderpolder.

In opdracht van van Gelder grondverzet, in samenwerking met PS Survey uit Maaseik, België. Scannen en inventariseren beplantingen op dijklichamen Limburg.

In opdracht van Postma Bergharen BV, revisie metingen (as-built).

In opdracht van Dura-Vermeer/Ploegam, diverse werkzaamheden waalafsnijding.
Nulmeting werkgebied, lodingen voortgang werkzaamheden, detachering landmeetkundige.

In opdracht van Stichting Limburgs Landschap, volumen bepalingen op diverse projecten

In opdracht van Vloet Metaalbouw, inpassen nieuwe staalconstructie binnen bestaande ruimte.

Bepalen maximale grootte, en analyse van de knelpunten in 3d.

In opdracht van Arcadis, inpeiling t.b.v. ontwerpcontrole

In opdracht van GeoPlus BV, detachering surveyor t.b.v. surveywerkzaamheden Julianakanaal

Inmeting sluisdrempel Grave. Ter verificatie eigen meetwaarden, en opzet KMS systeem lodingen

In opdracht van Van der Bruggen Grondverzet, modelleren aanleg ca 10 km rondweg Heinsberg, Duitsland. Hoofddirectie Frauenrath GmbH & Co Kg.

In opdracht van Geonius Milieu, peilwerkzaamheden grachten kasteel Hoensbroek

In opdracht van Stadt Sassenberg, peilen Feldmarksee om voortgang werkzaamheden van baggerbedrijf Geluk BV te monitoren en basis voor ontwerp bepalen.

In opdracht van Ploegvaart BV, alle maatvoeringswerkzaamheden t.b.v. de opwaardering Zuid-Willemsvaart.

In opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch, uitvoeren van terrestrische inmeting onderwaterbodem met archeologische structuren Binnendieze

In opdracht van Interboat Marinas, controle maatvoering Internationale roeibaan Middelweg te Zevenhuizen. Plaatsing steigers.

In opdracht van FPH Ploegmakers, maatvoering en modelleren verbindingsweg Hapert

In opdracht van Vissers-Ploegmakers, sanering kasteelgracht Kasteel Born

In opdracht van Vissers-Ploegmakers, aanleg hogedruk persleidingen Schimmert

In opdracht van Martens en van Oord, peilingen tbv aanleg Waalbrug Nijmegen -Lent

Natuurbouw op lokaties; In den Vloed, Westmeerven, Grashut, Laarderheide en Gagel

overige projecten